Ուրբաթ, 12 Փետրուար 2016

12 Փետրուար 1908. «Կարմիր ժամուց»ի անմահ հեղինակը՝ Արփիար Արփիարեան զոհ գնաց եղբայրասպան ոճիրի

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 12 Փետրուար 2016 12:45

alt Հայ գրա­կա­նու­թեան ե­զա­կի դէմ­քե­րէն է «­Կար­միր ­Ժա­մուց» խո­րագ­րեալ իր վի­պա­կով յա­ւեր­ժու­թեան դափ­նեպ­սա­կին ար­ժա­նա­ցած Ար­փիար Ար­փիա­րեան, որ ­Փետ­րո­ւար 12ի օ­րը, 108 տա­րի ա­ռաջ, զոհ գնաց եղ­բայ­րաս­պան ո­ճի­րի։

 

 

Ընթերցել...

 

ՆԱՄԱԿ ԵՐԿՐԷՆ-Հեռուից ես քեզ գոնէ տեսնեմ, սիրեմ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 12 Փետրուար 2016 13:21

Շուրջ ­Շա­բաթ մը ա­ռաջ, Ե­րե­ւա­նի ­Զո­ւարթ­նոց օ­դա­կա­յա­նին մէջ, հան­դի­պե­ցայ հա­յաս­տան­ցի ըն­կե­րոջս՝ ­Գա­րի­կին։ Ինքն ալ, ին­ծի նման, ­Պէյ­րութ կ­՛եր­թար՝ անձ­նա­կան կի­սա­ւարտ գոր­ծեր կար­գի բե­րե­լու նպա­տա­կով։ ­Մինչ կը սպա­սէինք մեկ­նու­մի ազ­դան­շա­նին, հա­լէպ­ցի ծա­նօթ զոյգ մը՝ ­Գօ­գոն եւ իր կի­նը, ե­կան եւ տե­ղա­ւո­րո­ւե­ցան մեր մօտ։

Բա­րե­ւե­լէ եւ ա­ռող­ջու­թեան ու ըն­տա­նի­քի մա­սին փո­խա­դարձ հար­ցու­փոր­ձէ ետք, սկսանք խօ­սե­լու ­Սու­րիոյ եւ ­Հա­յաս­տան ժա­մա­նած սու­րիա­հայ փախս­տա­կան­նե­րուն մա­սին։

Ընթերցել...

 

Ե­րա­զա­յին աշ­խարհ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 12 Փետրուար 2016 13:18

alt Ո՞վ չի սի­րեր ե­րա­զել կամ ո՞վ չ­՚ու­զեր ե­րա­զել։
Ե­րա­զը մար­դու մօտ եր­կու պա­րա­գա­նե­րու մէջ կը յայտ­նո­ւի. քուն կամ ար­թուն։ Քուն վի­ճա­կի մէջ ե­րա­զի մա­սին կա­րե­լի չէ բան մը ը­սել։ Ի՞նչ կը տես­նենք, ո­րո՞ւ կը տես­նենք՝ չենք գի­տեր։ Այդ մէ­կը մար­դու կամ­քէն դուրս է։ Հո­գե­բան­նե­րը կամ բժիշկ­նե­րը այդ մա­սին ի­րենց են­թադ­րու­թիւն­նե­րը ար­դէն յայտ­նած են։ Բայց ար­թուն վի­ճա­կի ե­րա­զը մար­դէն կա­խեալ է։

Ընթերցել...

   

Թալէաթի անձնական զեկոյցը՝ հայոց կոտորածներուն մասին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 12 Փետրուար 2016 13:14

­ alt Նա­խորդ շաբ­թո­ւան յօ­դո­ւա­ծով տե­ղե­կա­ցու­ցած էի, որ Թա­լէաթ փա­շան` Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան գլխա­ւոր կազ­մա­կեր­պի­չը, 1921 թո­ւա­կա­նին բրի­տա­նա­ցի հե­տա­խոյզ Օպ­րի Հեր­պըր­թին տո­ւած հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, ը­սած էր, որ «յու­շա­գիր գրած էր հա­յոց կո­տո­րած­նե­րուն մա­սին»:

 

 

Ընթերցել...

 

Դրօշակի խմբագրական- Վիրտուալ իրականութիւն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Հինգշաբթի, 11 Փետրուար 2016 11:55

­ alt Հա­յաս­տա­նում գո­յու­թիւն ու­նի եր­կու ի­րա­կա­նու­թիւն: ­Մէ­կը այն կեանքն է, ո­րով ապ­րում է եր­կի­րը եւ միւսն այն վիր­տո­ւալ ի­րա­կա­նու­թիւնն է, զոր ա­մէն օր ստեղ­ծում են այս նոյն երկ­րում գոր­ծող լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րը: Իսկ լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րը, ինչ­պէս յայտ­նի է, այ­սօր ար­դէն առ­հա­սա­րակ շատ ա­ւե­լի ընդգր­կուն ցանց են ներ­կա­յաց­նում, ի դէմս ոչ միայն է­լեկտ­րո­նա­յին լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րի, այ­լեւ նոյն է­լեկտ­րո­նա­յին լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րի շար­քե­րը ոչ-պաշ­տօ­նա­պէս hա­մալ­րող զա­նա­զան սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րի:

Ընթերցել...

   

Page 1 of 5

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"