Հինգշաբթի, 30 Յուլիս 2015

Եսայի Բաբայի Ջանփոլատեան (1859-1918). Յաջող գործարարը, բարերարը եւ հասարակական գործիչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 30 Յուլիս 2015 09:25

Հա­յոց Յու­շա­տետ­րի Յու­լիս 30ի է­ջին կը յայտ­նո­ւի հայ բա­րե­րա­րի, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծի­չի եւ մե­ծա­հա­րուստ գոր­ծա­րա­րի ոչ-հան­րա­յայտ, թե­րեւս նաեւ մոռ­ցո­ւած դէմ­քը Ե­սա­յի Բա­բա­յի Ջան­փո­լա­տեա­նի։

Ընթերցել...

 

Յովհաննէս Այվազովսկի (1817-1900) Ծովանկարչական արուեստի հանճարեղ վարպետը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 30 Յուլիս 2015 08:37

­ Յու­լիս 29ի այս օ­րը, ա­րո­ւես­տա­սէր ողջ մարդ­կու­թեան հետ, հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը ­Հայ­կեան ­Հան­ճա­րին հա­մաշ­խար­հա­յին ճա­ռա­գայ­թում­նե­րէն ­Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­կիի:

Ընթերցել...

 

Հա­մազ­գայ­նա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 30 Յուլիս 2015 09:53

­Հա­մազ­գա­յին Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան մաս­նա­ճիւ­ղե­րու գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ ամ­փոփ թղթակ­ցու­թիւն մը կը հրա­տա­րա­կենք, մեր ան­դամ­ներն ու հա­սա­րա­կու­թիւ­նը ի­րա­զեկ պա­հե­լու հա­մար Յու­նաս­տա­նի Հա­մազ­գա­յի­նի գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ։

Ընթերցել...

   

«Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակին առիթով Սեպտեմբերին պիտի բարձրանամ Արարատ»,- կ՛ըսէ Ռոժէ Պաաքլինին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Հինգշաբթի, 30 Յուլիս 2015 09:09

Լի­բա­նա­նի մէջ վեր­ջերս լու­սար­ձա­կի տակ առ­նո­ւած է լեռ­նագ­նաց Ռո­ժէ Պաաք­լի­նիի ա­նու­նը, նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ վեր­ջերս ան բարձ­րա­ցած էր Է­վե­րես­թի գա­գա­թը եւ ա­կա­նա­տես ե­ղած էր Նե­փա­լը հա­րո­ւա­ծած վեր­ջին երկ­րա­շար­ժին. այդ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին ան տա­կա­ւին կը գտնո­ւէր Նե­փա­լի մէջ:

Ընթերցել...

 

«Արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի մերձեցման խնդիրներ» թեմայով համաժողով Երեւանի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Հինգշաբթի, 30 Յուլիս 2015 09:37

Յու­լիս 29ին, ժա­մը 10:00ին, Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան եւ Հ.Հ. Գ.Ա.Ա. Ա­ճա­ռեա­նի ա­նո­ւան լե­զո­ւի ու­սում­նա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ Հ.Հ. Գի­տու­թիւն­նե­րու Ազ­գա­յին Ա­կա­դե­միա­յի նիս­տե­րու դահ­լի­ճին մէջ մեկ­նար­կեց «Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի եւ ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նի մեր­ձեց­ման խնդիր­ներ» թե­մա­յով հա­մա­ժո­ղո­վը, որ

Ընթերցել...

   

Page 1 of 5