Հինգշաբթի, 03 Սեպտեմբեր 2015

3 Սեպտեմբեր 1828. Շամխորի ճակատամարտը վերջ տուաւ Հայաստանի վրայ պարսկական տիրապետութեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 03 Սեպտեմբեր 2015 11:48

alt Սեպ­տեմ­բեր 3ին, 187 տա­րի ա­ռաջ, ներ­կա­յիս իբ­րեւ Ատր­պէյ­ճան ճանչ­ցո­ւած երկ­րին հիւ­սիս ա­րեւ­մուտ­քը գտնո­ւող ­Շամ­խոր քա­ղա­քին մէջ, իր ա­ւար­տին հա­սաւ 18րդ ­դա­րուն սկսած եւ մին­չեւ 1829 թո­ւա­կա­նը շա­րու­նա­կո­ւած ռուս-պարս­կա­կան եր­կա­րա­տեւ պա­տե­րազ­մին կա­րե­ւո­րա­գոյն ու վճռո­րոշ ճա­կա­տա­մարտ­նե­րէն մէ­կը՝ ռու­սա­կան զօր­քե­րու

Ընթերցել...

 

«Ազատ Օր» նախաձեռնած է աշակերտական տետրակներու հրատարակումին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Չորեքշաբթի, 02 Սեպտեմբեր 2015 10:12

Մանկապարտէզի, նախակրթարանի եւ միջնակարգի բոլոր դասարաններու աշակերտներուն համար
յատկապէս պատրաստուած տետրակներ,

Ընթերցել...

 

Դի­լի­ջա­նի մի­ջազ­գա­յին քո­լե­ճը դռնե­րը բա­ցած է 94 նոր ու­սա­նո­ղի առ­ջեւ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Հինգշաբթի, 03 Սեպտեմբեր 2015 12:47

«Եու­նայ­թըտ Ո­ւըրլտ Քո­լեճզ»ի (Աշ­խար­հի Միա­ցեալ Քո­լեճ­ներ) ցան­ցին մաս կազ­մող Դի­լի­ջա­նի մի­ջազ­գա­յին քո­լե­ճը նոր ու­սում­նա­կան տա­րին սկսած է իր դռնե­րը բա­նա­լով 94 նոր ու­սա­նո­ղի առ­ջեւ, ո­րոնք կը սկսին ու­սում­նա­ռու­թիւ­նը մի­ջազ­գա­յին Պսա­կա­ւոր Գի­տու­թեանց (IB Diploma) եր­կա­մեայ ծրա­գի­րով:

Ընթերցել...

   

Մահացած է զօրավար Գուրգէն Դալիբալթայեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Հինգշաբթի, 03 Սեպտեմբեր 2015 12:20

Սեպ­տեմ­բեր 1ին մա­հա­ցած է նշա­նա­ւոր պե­տա­կան եւ ռազ­մա­կան գոր­ծիչ, Հա­յոց բա­նա­կի կա­յաց­ման ա­ռա­ջա­մար­տիկ, զօ­րա­վար գնդա­պետ Գուր­գէն Դա­լի­բալ­թա­յեա­ն: Դա­լի­բալ­թա­յեան ծնած է 1926ի Յու­նիս 5ին, Վ­րաս­տա­նի Նի­նոծ­մին­դա­յի շրջա­նի Մեծ Ա­րա­գեալ գիւ­ղը:

Ընթերցել...

 

Երկրորդ հանրապետութիւն. նախ` կարգավիճակը (Արցախի Հանրապետութեան անկախութեան 24ամեակին առիթով)

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Հինգշաբթի, 03 Սեպտեմբեր 2015 12:49

Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան հռչակ­ման օ­րո­ւան նշու­մը բազ­մա­խոր­հուրդ բո­վան­դա­կու­թիւն կը պար­փա­կէ: Այ­լեւս դա­սա­կա­նա­ցած հա­մո­զում­ներ են ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան անվ­տան­գու­թեան ե­րաշ­խիք ըլ­լա­լու հան­գա­ման­քը, մեր երկ­րորդ ­Սար­դա­րա­պա­տի կար­գա­վի­ճա­կը, երկ­րորդ պե­տու­թիւն ու­նե­նա­լու ի­րա­կա­նու­թիւ­նը եւ նման բախ­տո­րոշ ի­րո­ղու­թիւն­ներ`

Ընթերցել...

   

Page 1 of 3