Երկուշաբթի, 26 Սեպտեմբեր 2016

Նիկոլ Դուման (Նիկողայոս Տէր-Յովհաննիսեան, 1867-1914). Հայկական Յեղափոխութեան խստապահանջ հայդուկապետը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 23 Սեպտեմբեր 2016 11:36

alt 1914ի այս օ­րը՝ ­Սեպ­տեմ­բեր 23ը, չա­րա­բաս­տիկ թո­ւա­կան մը ե­ղաւ հայ ժո­ղո­վուր­դին հա­մար։

Ինք­նին 1914ի աշ­նա­նա­մու­տը ամ­բողջ աշ­խար­հը տագ­նա­պեց­նող խառն, խռո­վա­լի եւ օր­հա­սա­կան ժա­մա­նա­կաշր­ջան մը դար­ձաւ։

Ընթերցել...

 

Հարցազրոյց-«Այբ» դպրոցի տնօրէն ԱՐԱՄ ՓԱԽՉԱՆԵԱՆի եւ երգչախումբի խմբավար ԱՆԱՀԻՏ ՊԱՊԱՅԵԱՆի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Հինգշաբթի, 22 Սեպտեմբեր 2016 12:32

alt Ե­րե­ւա­նի «Այբ» դպրո­ցի սա­նե­րու երգ­չա­խում­բը՝ տա­ղան­դա­ւոր խմբա­վար Ա­նա­հիտ ­Պա­պա­յեա­նի ղե­կա­վա­րու­թեամբ, Օ­գոս­տոս 28ին փայ­լուն հա­մեր­գով հան­դէս ե­կաւ «­Հո­գե­ւոր ­Միջ­նա­դա­րեան Ե­րաժշ­տու­թիւն» 15րդ ­փա­ռա­տօ­նին, որ կը կազ­մա­կեր­պո­ւի ա­

Ընթերցել...

 

Հայաստանի անկախութեան վերականգնման 25ամեակի զօրահանդէսի ընթացքին՝ «Մենք մեր ձեռքբերումները պէտք է բազմապատկենք»,- յայտարարեց նախագահ Սարգսեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 23 Սեպտեմբեր 2016 10:59

­ alt Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման 25րդ ­տա­րե­դար­ձի ա­ռի­թով՝ Ե­րե­ւա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ զօ­րա­հան­դէս` հայ­կա­կան զի­նո­ւած ու­ժե­րու բո­լոր ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ:

Ընթերցել...

   

Ժամացոյցի պատմութիւն մը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 23 Սեպտեմբեր 2016 11:42

Հար­կաւ դուք ալ ձեր դաս­տա­կին վրայ կը կրէք ժա­մա­ցոյց մը: Ես միշտ հա­ւա­տա­ցած եմ, որ մարդ չի կրնար բնա­կա­նոն կեանք մը ապ­րիլ, ե­թէ իր վրայ ժա­մա­ցոյց մը չու­նի, թէեւ միշտ զար­ման­քով հան­դի­պած եմ մար­դոց, ո­րոնք ժա­մա­ցոյց չու­նին ի­րենց վրայ, ու ե­թէ պէտք ըլ­լայ, շուր­ջին­նե­րուն կը հարց­նեն, թէ ժա­մը

Ընթերցել...

 

Վախճանած է Թուրքիոյ հայ կաթողիկէ համայնքի առաջնորդ Արքեպիսկոպոս Յովհաննէս Չօլաքեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 23 Սեպտեմբեր 2016 11:19

alt 97 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նած է ­Թուր­քիոյ հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի վաս­տա­կա­շատ հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նոր­դը՝ Ար­քե­պիս­կո­պոս ­Յով­հան­նէս ­Չօ­լա­քեան.- Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ «Ա­կօս» թեր­թը: Արք.­Չօ­լա­քեան 78 տա­րիէ ի վեր ­Թուր­քիոյ հայ կա­թո­ղի­կէ­նե­րուն ա­ռաջ­նոր­դի պաշ­տօ­նը կը վա­րէր:

Ընթերցել...

   

Page 1 of 3

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"