Երեքշաբթի, 25 Հոկտեմբեր 2016

Աղբիւր Սերոբ (Վարդանեան,1864-1899). Դաշնակցական յառաջամարտիկը եւ խստապահանջ հայդուկապետը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 24 Հոկտեմբեր 2016 12:13

­ alt Հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման ա­մէ­նէն ա­ռաս­պե­լա­կան հե­րոս­նե­րէն է Աղ­բիւր ­Սե­րոբ, որ ճիշդ 117 տա­րի ա­ռաջ այս օ­րը՝ 24 ­Հոկ­տեմ­բեր 1899ին, դա­ւադ­րա­բար թու­նա­ւո­րո­ւած հայ ա­նու­նին ա­նար­ժան դա­ւա­ճան­նե­րու կող­մէ եւ պա­շա­րո­ւած

Ընթերցել...

 

Կը ծրագրուի աւելցնել կիներու ներկայութիւնը բանակին մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 21 Հոկտեմբեր 2016 11:45

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի 20 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ար­տա­կարգ նիս­տին քննար­կո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան նոր ծրա­գի­րը, ո­րով նա­խա­տե­սո­ւած է ընդ­լայ­նել կա­մա­ւո­րա­բար ծա­ռա­յող կի­նե­րու զի­նո­ւո­րա­կան ծա­ռա­յու­թեան անց­նե­լու կա­րե­լիու­թիւ­նը: Ծ­րա­գի­րին հա­մա­ձայն՝ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը պաշտ­պա­նու­թեան ո­լոր­տին մէջ կը

Ընթերցել...

 

Արթուր Պետրոսեան պիտի գլխաւորէ ֆութպոլի հաւաքականը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 21 Հոկտեմբեր 2016 10:46

­ alt Զո­ւի­ցե­րա­կան «­Զիւ­րիխ» ե­րի­տա­սար­դա­կան խում­բը գլխա­ւո­րող Ար­թուր ­Պետ­րո­սեան կը նշա­նա­կո­ւի ֆութ­պո­լի ­Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի գլխա­ւոր մար­զիչ,- կը յայտ­նէ ­Հա­յաս­տան ­Ֆութ­պո­լի ­Ֆե­տե­րա­սիո­նի (Հ.Ֆ.Ֆ.) կայ­քը:

 

 

Ընթերցել...

   

Սրճարանային վիճակներ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 21 Հոկտեմբեր 2016 11:21

alt Կ­րօ­նա-սե­ռա­կան խտրա­կա­նու­թեան նոր գլուխ-գոր­ծոց մը կը ձկնէր ան ծո­վե­զե­րեայ հե­ռա­ւոր քա­ղա­քի մը մէջ՝ տա­փակ կա­տա­կա­խօ­սու­թեամբ յստա­կօ­րէն տար­բե­րա­կե­լով տղա­մար­դու մը ու մա­տա­մի մը մա­հե­րը։ ­Դէմ­քին գծագ­րո­ւած ծի­ծա­ղը, որ այդ պա­հուն կ­՚ո­

Ընթերցել...

 

Կարօ Փայլան դատ բացած է Էրտողանի դէմ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 21 Հոկտեմբեր 2016 10:37

­ alt Թուր­քիոյ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ ե­րես­փո­խան ­Կա­րօ ­Փայ­լան դատ բա­ցած է ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճէպ ­Թա­յիպ Էր­տո­ղա­նի դէմ՝ միա­ժա­մա­նակ նշե­լով, որ թրքա­կան դա­տա­րա­նէն ար­դա­րու­թիւն չ­՛ակնկա­լեր, քա­նի որ ա­նի­կա կա­խեալ է երկ­րի ղե­կա­վա­րէն: «Ա­նի­կա չի կրնար Էր­տո­ղա­նի դէմ ո­րո­

Ընթերցել...

   

Page 1 of 3

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"