Չորեքշաբթի, 02 Դեկտեմբեր 2015

Արշամ Խոնդկարեան (1881-1965). Ռուսահայ ընկերվարական մտքի արժանաւոր ներկայացուցիչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 01 Դեկտեմբեր 2015 12:59

­ Դեկ­տեմ­բեր 1ի այս օ­րը կը լրա­նայ մա­հո­ւան յիս­նա­մեա­կը հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­ժա­նա­ւոր զա­ւակ­նե­րէն Ար­շամ Խոնդ­կա­րեա­նի։
1965ի Դեկ­տեմ­բեր 1ին, Փա­րի­զի մէջ, 84 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան սե­րուն­դի ար­ժա­նա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն Ար­շամ Խոնդ­կա­րեան։

Ընթերցել...

 

Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած յոյն դիւանագէտներու կլոր սեղանի զրոյցը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երեքշաբթի, 01 Դեկտեմբեր 2015 13:21

­ Յու­նաս­տա­նի նախ­կին դես­պան­նե­րէ եւ դի­ւա­նա­գէտ­նե­րէ կազ­մո­ւած «­Դի­ւա­նա­գի­տա­կան Խումբ»ը, իր հեր­թա­կան ե­լոյթ­նե­րու ծի­րէն ներս (ո­րոնք տե­ղի կ­’ու­նե­նան դի­ւա­նա­գի­տա­կան, ա­կա­դե­մա­կան եւ զի­նո­ւո­րա­կան շրջա­նակ­նե­րու մօտ) կազ­մա­կեր­պեց կլոր սե­ղա­նի զրոյց մը՝ «­Հա­յոց Ցեղս­պա­նու­թե­նէն

Ընթերցել...

 

Հ.Յ.Դաշնակցութեան 125ամեակի տօնակատարութիւն Թեսաղոնիկէի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երկուշաբթի, 30 Նոյեմբեր 2015 12:03

Հ.Յ.Դաշնակցութեան 125ամեակի տօնակատարութիւն Թեսաղոնիկէի մէջ

alt

   

Հայաստան պիտի արդիականացնէ իր Ս-125 զենիթահրթիռային համակարգերը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երեքշաբթի, 01 Դեկտեմբեր 2015 14:02

alt Ռու­սա­կան Զէն­քի Հա­մաշ­խար­հա­յին Ա­ռեւ­տու­րի վեր­լու­ծու­թեան կեդ­րո­նի նոր հրա­պա­րա­կած զե­կոյ­ցը կը յայտ­նէ, որ Հա­յաս­տան 2015-16ին, Ռու­սաս­տա­նի օգ­նու­թեամբ, պի­տի ար­դիա­կա­նաց­նէ զե­նի­թահըր­թի­ռա­յին իր Ս-125 հա­մա­կար­գե­րը մին­չեւ Ս-125 «­Բե­չո­րա-2մ» մա­կար­դա­կի։ Այս մա­սին կը յայտ­նէ Razm.Info: Այս

Ընթերցել...

 

Աշոտ Մելքոնեան.- Պէտք չէ ոգեւորուիլ Պետդումա ներկայացուած Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող օրինագիծով

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երեքշաբթի, 01 Դեկտեմբեր 2015 13:52

Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու Ազ­գա­յին Ա­կա­դե­միա­յի պատ­մու­թեան հիմ­նար­կի տնօ­րէն Ա­շոտ Մել­քո­նեան խոր­հուրդ կու տայ չո­գե­ւո­րո­ւիլ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէա­կա­նաց­նող օ­րի­նա­գի­ծը Ռու­սիոյ Պետ­դու­մա ներ­կա­յաց­նե­լու քայ­լով:

Ընթերցել...

   

Page 1 of 5