Երեքշաբթի, 26 Յուլիս 2016

Վախթանգ Անանեան (1905-1980). Հայաստանի կենդանական աշխարհին եւ կանաչազարդ բնութեան մարդասէր պատմիչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 26 Յուլիս 2016 08:20

­ alt Յու­լիս 26ի այս օ­րը, 111 տա­րի ա­ռաջ, հա­յոց հայ­րե­նի­քի գե­ղեց­կա­գոյն շրջան­նե­րէն ­Դի­լի­ջա­նի մէջ, լոյս աշ­խարհ ե­կաւ ­Վախ­թանգ Ա­նա­նեան ա­նու­նով շնոր­հա­լի մա­նուկ մը, որ ի վե­րուստ կո­չո­ւած էր տա­ղան­դա­զարդ իր բար­ձուն­քը նո­ւա­ճե­լու ար­դի հայ գրա­կա­նու­

Ընթերցել...

 

Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ Ոգեկոչուեցաւ Լիզպոնի Անձնազոհներուն յիշատակը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երեքշաբթի, 26 Յուլիս 2016 07:48

­­ alt Կի­րա­կի՝ ­­Յու­լիս 24ին, ­­Գո­քի­նիոյ Ս. ­­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­ւարտ Ս. ­­Պա­տա­րա­գի, Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­­Միու­թեան Կ. ­­Վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ­­Հայ ­­Դա­տի ու­ժա­կան պայ­քա­րի ­­Լիզ­պո­նի գոր­ծո­ղու­թեան 33րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­­

Ընթերցել...

 

Պետական պիւտճէի ծախսերը կը կրճատուին մօտ 10,4 միլիառ դրամով

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Երեքշաբթի, 26 Յուլիս 2016 08:44

alt Կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը Հա­յաս­տա­նի 2016 թո­ւա­կա­նի պե­տա­կան պիւտ­ճէին եւ իր նախ­կին ո­րո­շում­նե­րէն մէ­կուն մէջ կա­տա­րած է փո­փո­խու­թիւն­ներ, ո­րոնք պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած են Հ.Հ. պե­տա­կան իշ­խա­նու­թեան մար­մին­նե­րէն ստա­ցո­ւած եւ նա­խա­տե­սո­ւած յատ­կա­ցում­նե­րու

Ընթերցել...

   

Իսկական թիրախն ու իսկական հայրը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Երեքշաբթի, 26 Յուլիս 2016 08:14

­ alt Սու­րիա­ցի տե­ղա­հա­նո­ւած մը ­Յու­լիս 24ին, ­Գեր­մա­նիոյ Շ­թութ­կարթ քա­ղա­քին մէջ, կա­ցի­նով յար­ձա­կում գոր­ծե­լով՝ սպան­նեց կին մը եւ վի­րա­ւո­րեց եր­կու ու­րիշ­ներ:

 

 

Ընթերցել...

 

Երկու կողմն ալ անդունդ է

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Երկուշաբթի, 25 Յուլիս 2016 08:32

alt Ին­չո՛ւ ընտ­րե­ցինք այս ու­ղին եւ ին­չո՛ւ յայտ­նո­ւե­ցանք այս ճամ­բուն վրայ, ո­րու եր­կու կողմն ալ ան­դունդ է։
­Հարց չէ տրո­ւա­ծը, այլ՝ ­Յու­լիս 17ի զի­նեալ ըմ­բոս­տաց­ման ող­բեր­գու­թիւնն ու մղձա­ւան­ջը ապ­րող հայ մար­դոց ի­րա­ւա­ցի գան­գատն է

Ընթերցել...

   

Page 1 of 3

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"