Ուրբաթ, 06 Մայիս 2016
Հարցազրոյցներ

Հարցազրոյց՝ Հ.Օ.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետուհի Գարոլին Շմաւոնեանի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Հինգշաբթի, 28 Ապրիլ 2016 12:08

alt Ս­տո­րեւ լոյս կ­՚ըն­ծա­յենք հար­ցազ­րոյց մը, կա­տա­րո­ւած՝ «­Հայ­րե­նիք»ի խմբագ­րու­թեան կող­մէ, Հ.Օ.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ­Գա­րո­լին Շ­մա­ւո­նեա­նի հետ: Բ­նա­կա­նա­բար, կի­զա­կէ­տը Ար­ցա­խի վեր­ջին ան­ցու­դար­ձերն են եւ Հ.Օ.Մ.ի կա­տա­րած եւ կա­տա­րե­լիք աշ­խա­տանք­նե­

Share

Ընթերցել...

 

Հարցազրոյց Դաւիթ Բաբայեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Չորեքշաբթի, 27 Ապրիլ 2016 12:52

alt «Ազ­դակ»ի հետ ու­նե­ցած յա­տուկ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի բան­բեր ­Դա­ւիթ ­Բա­բա­յեան անդ­րա­դար­ձած է ապ­րի­լեան չոր­սօ­րեայ պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին ար­ցախ­ցի­նե­րուն ցու­ցա­բե­րած քա­ջա­րի կե­ցո­ւած­քին, հա­կա­ռակ

Share

Ընթերցել...

 
 

Հարցազրոյց ­Լե­ւոն ­Հայ­րա­պե­տեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Չորեքշաբթի, 30 Մարտ 2016 12:41

­ alt «Միշտ մեծ պար­տա­ւո­րու­թիւն զգա­ցած եմ բարձր պա­հե­լու հա­յու պա­տի­ւը, որ ին­ծի հա­մար ու­ղե­նիշ ե­ղած է»

Share

Ընթերցել...

 
 

Հարցազրոյց՝ «Կիւրճիէֆ» Ժողովրդական Նուագարաններու Համոյթի գեղարուեստական ղեկավար ԼԵՒՈՆ ԻՍԿԷՆԵԱՆի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Հինգշաբթի, 24 Մարտ 2016 10:17

alt Լե­ւոն Իս­կէ­նեան - կեն­սագ­րա­կան կէ­տեր և գոր­ծու­նէու­թիւն

Լե­ւոն Իս­կէ­նեան ծնած է 1978ին, Պէյ­րութ՝ Լի­բա­նան: Սկզբ­նա­կան ե­րաժշ­տա­կան ու­սու­մը կա­տա­րած է Հա­մազ­գա­յի­նի «­Բար­սեղ Կա­նա­չեան» ե­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հարցազրոյց-ՍՈՒՐԷՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երեքշաբթի, 08 Մարտ 2016 12:15

alt Ո՞վ է ­Սու­րէն ­Դա­նիէ­լեան
Ծ­նած է 9 Օ­գոս­տոս 1948ին Ե­րե­ւան։ 1970ին ա­ւար­տած է ­Խա­չա­տուր Ա­բո­վեա­նի ա­նո­ւան ­Պե­տա­կան ­Ման­կա­վար­ժա­կան Ինս­տի­տու­տի բա­նա­սի­րա­կան բա­ժան­մուն­քը։ 1974էն մին­չեւ այ­սօր կը դա­սա­ւան­դէ նոյն հաս­տա­տու­թեան մէջ:

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 48

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"