Երկուշաբթի, 08 Փետրուար 2016
Հարցազրոյցներ

Նիկոլ Դումանի Տուն-Թանգարանը նպաստած է Արցախի զբօսաշրջային ներուժի զարգացման

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երկուշաբթի, 01 Փետրուար 2016 13:31

­ alt Ս­տե­փա­նա­կերտ-­Գան­ձա­սար ճա­նա­պար­հին տե­ղա­կա­յո­ւած Նի­կոլ Դու­մա­նի Տուն-­Թան­գա­րա­նը, իր գո­յու­թեան ա­ռա­ջին իսկ օ­րէն, դար­ձած է Ար­ցախ յա­ճա­խող զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու ուխ­տագ­նա­ցու­թեան վայր: Այ­ցե­լու­նե­րը Տուն-­Թան­գա­րա­նին մէջ կրնան տես­նել վե­րա­կանգ­նո­ւած 19րդ դա­րու ղա­րա­բա­ղեան գիւ­ղի

Share

Ընթերցել...

 

Զզրոյց-հանդիպում` Թուրքիայի խորհրդարանի անդամ ԿԱՐՕ ՓԱՅԼԱՆի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Չորեքշաբթի, 27 Յունուար 2016 13:22

alt «­Խորհր­դա­րա­նում ինձ ա­սում են Հայ Կա­րօ»

Կա­րօ Փայ­լան մէկն է այն ե­րեք հայ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րից, ո­րոնք Նո­յեմ­բե­րին խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րի ար­դիւն­քով մուտք գոր­ծե­ցին Թուր­քիա­յի խորհր­դա­րան: Կա­րօ ընտ­րո­ւել է Ժո­ղո­վուրդ­նե­րի Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան Կու­սակ­ցու­թեան (Ժ.Ժ.Կ. - թուր­քե­րէ­նով` ՀէՏէՓէ., Halklarin Demokratik Partisi) կող­մից:

Share

Ընթերցել...

 
 

Հարցազրոյց-բազմավաստակ գրող եւ դաստիարակ ՍՈՆԱ ԶԷՅԹԼԵԱՆի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երեքշաբթի, 26 Յունուար 2016 12:58

­ alt Հայ կի­նը՝ ե­րէկ, այ­սօր եւ վա­ղը

­Հայ կի­նը դա­րե­րու ըն­թաց­քին զա­նա­զան դե­րեր ստանձ­նած է. ու­նե­ցած ենք հայ թա­գու­հի­ներ. օ­տար լու­ծի եւ օ­տար կրօն­քի ազ­դե­ցու­թեան տակ՝ հայ կի­նը դար­ձած

Share

Ընթերցել...

 
 

Հար­ցազ­րոյ­ց Հայկ ­Դե­մո­յեա­նի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երկուշաբթի, 21 Դեկտեմբեր 2015 13:53

­ «Երբ հան­դի­պէք ար­ժէ­քա­ւոր նմոյշ­նե­րի, ան­պայ­մա­նօ­րէն ջա­նա­ցէք ձեռք ձգել դրանք եւ փրկել կորս­տից կամ օ­տար ան­ծա­նօթ հաս­ցէ­նե­րում կոր­չե­լու ճա­կա­տագ­րից»

Share

Ընթերցել...

 
 

«Նոր Յառաջ»ի հարցազրոյցը՝ «Համազգային»ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Չորեքշաբթի, 16 Դեկտեմբեր 2015 13:09

Ան­ցեալ ­­Նո­յեմ­բեր 18-19ին, «Ար­դի հա­յե­րէ­նի հիմ­նախն­դիր­նե­րուն» նո­ւի­րո­ւած Ե­րե­ւա­նի գի­տա­ժո­ղո­վին, կը մաս­նակ­ցէր նաեւ «­­Հա­մազ­գա­յին»ի ­­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Մկր­տիչ Մկր­տի­չեան։ (­­Յի­շեց­նենք, թէ ժո­ղո­վը կազ­մա­կեր­պած էին «­­Հա­մազ­գա­յին»ը եւ Ե­րե­ւա­նի ­­Պե­տա­կան ­Հա­մալ­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 46

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"