Չորեքշաբթի, 07 Դեկտեմբեր 2016
Հարցազրոյցներ

Հարցազրոյց-Մանուէլ Սարիբէկեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Չորեքշաբթի, 23 Նոյեմբեր 2016 12:56

alt Ա­թէն­քի մէջ՝ ­Նո­յեմ­բեր 7ին եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ՝ ­Նո­յեմ­բեր 15ին, «Փր­կու­թեան ­Քար­տէս» ժա­պա­ւէ­նի ներ­կա­յաց­ման ա­ռի­թով, «Ա­զատ Օր» հե­տե­ւեալ հար­ցազ­րոյ­ցը ու­նե­ցաւ ժա­պա­ւէ­նի ար­տադ­րիչ ­Մա­նո­ւէլ ­Սա­րի­բէ­կեա­նի հետ.-

Share

Ընթերցել...

 

Հարցազրոյց` hայ հոգեւոր երաժշտութեան փրոֆեսոր ԱՆՆԱ ԱՐԵՒՇԱՏԵԱՆի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երեքշաբթի, 15 Նոյեմբեր 2016 13:28

alt «Շատ ու­րա­խա­լի է, որ հայ–­յու­նա­կան մշա­կու­թա­յին ու կրթա­կան ո­լորտ­նե­րում աշ­խու­ժա­ցում եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն է նկատ­ւում»
Ծ­նո­ւել է 1951թ. Ե­րե­ւա­նում, ա­կա­դե­մի­կան Սեն Ա­րեւ­շա­տեա­նի եւ բա­նա­սէր Ք­նա­րիկ Տէր-­Դաւ­թեա­նի ըն­տա­նի­քում: 1975թ. ա­ւար­տել է Ե­րե­ւա­նի

Share

Ընթերցել...

 
 

ԶԱՒԷՆ ԵԿԱՒԵԱՆԻ ԱՀԱԶԱՆԳԸ ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ ՄԱՍԻՆ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երկուշաբթի, 14 Նոյեմբեր 2016 13:04

alt Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը՝ ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նի դէմ։ Ա՛լ կը բա­ւէ։ ­Հա­յա­խօ­սու­թեան մտա­հո­գիչ նա­հան­ջը մատ­նան­շե­լով՝ հա­յե­րէն լե­զո­ւի մաս­նա­գէ­տը կոչ կ­՚ուղ­ղէ հա­յե­րէն լե­զո­ւի բո­լոր ու­սու­ցիչ­նե­րուն վերջ դնե­լու եր­կու կող­մե­րը բաժ­նող վէ­ճե­րուն եւ մնա­յուն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ձեռ­նար­կե­լու ­Հա­յաս­տա­նի հետ։
Share

Ընթերցել...

 
 

Հարցազրոյց` Թաներ Աքչամ-Թալէաթ փաշայի հեռագրերն իրակա՞ն են

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Չորեքշաբթի, 19 Հոկտեմբեր 2016 11:47

alt Փ­րոֆ. ­Թա­ներ Աք­չամն իր նոր գրքում անդ­րա­դար­ձել է ­Նա­յիմ ­Բէ­յի յու­շագ­րու­թիւն­նե­րին, ո­րոնք ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մագ­րու­թեան մէջ կա­րե­ւոր դեր ու­նեն եւ մինչ այ­սօր մերժ­ւում էին։ Աք­չա­մը, հրա­տա­րա­կե­լով ­Նա­յիմ ­Բէ­յի յի­շո­ղու­թիւն­նե­րը, անհ­րա­ժեշտ պա­տաս­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հարցազրոյց Սուրիոյ խորհրդարանի երեսփոխան Ժիրայր Րէիսեանի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երեքշաբթի, 18 Հոկտեմբեր 2016 12:17

alt «Հա­յու­թիւ­նը ան­բա­ժան մէկ մաս­նիկն է ­Սու­րիոյժո­ղո­վուր­դի խճան­կա­րին»

­Հա­լէ­պի մէջ տի­րող ի­րա­վի­ճա­կին վե­րա­բեր­եալ «­Գան­ձա­սար» հե­տեւ­եալ հար­ցազ­րոյ­ցը ու­նե­ցաւ ­Սուր­իոյ խորհր­դա­րա­նի ե­րես­փո­խան ­Ժի­րայր ­Րէ­իս­եա­նի հետ

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 54

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"