Ուրբաթ, 22 Մայիս 2015
Հարցազրոյցներ

Հարցազրոյց- Երեւանի «Մաշտոց» Մատենադարանի տնօրէն Հրաչեայ Թամրազեանի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Չորեքշաբթի, 20 Մայիս 2015 09:23

alt Հարցազրոյց «Նոր Յառաջ»-ի

 

Քա­նի՞ տա­րի է որ Մա­տենա­դարա­նի տնօ­րէնի պաշ­տօ­նը կը վա­րէք եւ ընդհան­րա­պէս ի՞նչ բա­րեմաս­նութիւններ պէտք է

Share

Ընթերցել...

 

Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՈՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԻ՝ «ԵՐԿՐԻ ՀԱՐՑ»Ը ՀԱՂՈՐԴԱՇԱՐԻՆ ՏՈՒԱԾ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Երկուշաբթի, 18 Մայիս 2015 12:38

«­Հիմ­նա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րով ա­պա­հո­վել դ­րա­կան շա­րու­նա­կու­թիւ­նը»

Շա­տե­րի աչ­քից չվրի­պեց այն, որ Ապ­րի­լի 24ին, երբ Հա­յաս­տա­նից ու Ս­փիւռ­քից բազ­մա­թիւ հա­յեր, այդ թւում եւ ձեր շատ ու շատ կու­սակ­ցա­կան ըն­կեր­ներ, աշ­խար­հի տար­բեր ծայ­րե­րից ժա­մա­նում էին Ե­րե­ւան, դուք մեկ­նել էիք Լեռ­նա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հարցազրոյց Հ.Յ.Դ. ­բիւ­րո­յի ան­դամ ­Բե­նիա­մին Պ­չաք­ճեանի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Ուրբաթ, 15 Մայիս 2015 12:40

alt «­­Հա­լէ­պա­հա­յու­թիւ­նը իր ա­ւան­դա­կան ար­ժէք­նե­րով, իր ու­նե­ցած հա­յե­ցի դի­մա­գի­ծով, իր ան­ցեա­լով, նոյ­նիսկ ներ­կա­յով ռազ­մա­վա­րա­կան ն­շա­նա­կու­թիւն ու­նի Հայ ժո­ղո­վուր­դին ­հա­մար» ­

Վեր­ջերս Հա­լէ­պէն հա­սած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը հա­մայն հա­յու­թեան մօտ սկսած են յա­ւե­լեալ մտա­հո­գու­թիւն պատ­ճա­ռել: Պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը եւ կեն­ցա­ղա­յին ծանր պայ­ման­նե­րը Հա­լէ­պի ներ­կա­յին ու ա­պա­գա­յին հա­մար հար­ցա­

Share

Ընթերցել...

 
 

ՀՀ Սփիւռքի Նախարար Հրանոյշ Յակոբեան «Մեր միասնութիւնը պէտք է նպատակաուղղուի Հայոց պետութեան հզօրացման ուղղութեամբ»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Չորեքշաբթի, 13 Մայիս 2015 10:29

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ս­փիւռ­քի նա­խա­րար տիկ. Հ­րա­նոյշ Յա­կո­բեան Գա­նա­տա կա­տա­րած իր այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին այ­ցե­լած է «­Հո­րի­զոն»ի խմբագ­րա­տուն եւ հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցած «­Հո­րի­զոն»-ի գլխա­ւոր

Share

Ընթերցել...

 
 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Չորեքշաբթի, 06 Մայիս 2015 07:42

Յա­ռա­ջի­կայ Կի­րա­կի 10 Մա­յիս 2015.ին Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բին մէջ պի­տի գու­մա­րո­ւի Յու­նա­հա­յոց Թե­մի ար­տա­կարգ Ե­րես­փո­խա­նա­կան Ժո­ղո­վը, իսկ 7 Յու­նիս 2015ին Թե­մի բո­լոր շրջան­նե­րուն մէջ տե­ղի պի­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 39