Շաբաթ, 30 Մայիս 2015
Միջազգային - գաղութային լուրեր

Ատրպէյճանական գրգռութիւն Արցախի նուիրուած դասախօսութեան մը ընթացքին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Ուրբաթ, 29 Մայիս 2015 09:25

Մա­յիս 19ին, Փա­րի­զի 5րդ թա­ղա­մա­սի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին մէջ, պատ­մա­բան Գ­լօտ Մու­թա­ֆեան դա­սա­խօ­սու­թիւն մը կու տար «­Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ. պատ­մու­թիւն եւ հե­ռան­կար­ներ» նիւ­թով: 

Share

Ընթերցել...

 

Անդրանիկ Պաղտասարեան 900 հազար տոլար նուիրած է «Հայաստան» հիմնադրամին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Ուրբաթ, 29 Մայիս 2015 08:50

Ա­մե­րի­կա­հայ բա­րե­րար Անդ­րա­նիկ Պաղ­տա­սա­րեան 900 հա­զար տո­լար  նուիրած է «­Հա­յաս­տան» Հա­մա­հայ­կա­կան Հիմ­նադ­րա­մին, ինչ­պէս կը յայտ­նէ News.am:

Share

Ընթերցել...

 
 

Չեխիոյ մէջ պիտի բացուի «Գողցուած մանկութիւն. Հայոց Ցեղասպանութեան զոհ երեխաներ» ցուցահանդէսը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 27 Մայիս 2015 10:02

Յու­նիս 1ին ժա­մը 17.30ին Չե­խիոյ Լի­տի­ցէ յու­շա­հա­մա­լի­րի թան­գա­րա­նա­յին հա­տո­ւա­ծին մէջ պի­տի բա­ցո­ւի «­Գող­ցո­ւած ման­կու­թիւն. Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զոհ ե­րե­խա­նե­րը» լու­սան­կար­չա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սը` նո­

Share

Ընթերցել...

 
 

Ճաբոնցի hնագէտները hամատեղ պեղումներ պիտի իրականացնեն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երեքշաբթի, 26 Մայիս 2015 08:23

­Ճա­բո­ն­ցի մաս­նա­գէտ­ներ այս տա­րի ցան­կու­թիւն յայտ­նած են ա­ռա­ջին ան­գամ հայ մաս­նա­գէտ­նե­րու հետ հա­մա­տեղ պե­ղում­ներ ի­րա­կա­նաց­նելու Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քին:

Share

Ընթերցել...

 
 

Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100րդ տա­րե­լի­ցի նշում Քե­սա­պի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երեքշաբթի, 26 Մայիս 2015 08:22

­3 Ապ­րիլ 2015ին, ժա­մը 19:15ին, Քե­սապ սո­վո­րա­կան պա­հեր չէր ապ­րեր: Ե­կե­ղեց­ւոյ կոչ­նակ­նե­րը հա­րիւր ղօ­ղանջ հնչե­ցին` իբ­րեւ յար­գանք Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան սրբա­ցած ան­մեղ նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կին:

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 389