Ուրբաթ, 12 Փետրուար 2016
Միջազգային - գաղութային լուրեր

Լուսանկարչական մրցոյթ. «Սփիւռքների Եւրոպա»

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 10 Փետրուար 2016 14:09

alt «Սփիւռքների Եւրոպա» ծրագիր եւ լուսանկարչական մրցոյթ կ'անցկացուեն Հ.Բ.Ը.Մ. Եւրոպայի մասնակցութեամբ:
Այս լուսանկարչական մրցոյթը հիանալի հնարաւորութիւն է՝ ցոյց տալու հայկական սփիւռքի համայնքների ժառանգութիւնն ու առօրեան:

Share

Ընթերցել...

 

Ցեղասպանութեան դոկտորական առաջին տիտղոսը՝ Խաչիկ Մուրատեանին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Չորեքշաբթի, 10 Փետրուար 2016 13:53

­ alt Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մաս­նա­գի­տու­թիւ­նը հաս­տա­տած «Ք­լարք» հա­մալ­սա­րա­նի պատ­մու­թեան մէջ նոր ան­կիւ­նա­դարձ մը ար­ձա­նագ­րո­ւած է, երբ Ող­ջա­կիզ­ման եւ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան Ուս­մանց «Ս­թաս­լըր» կեդ­րո­նէն ներս գոր­ծող ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ուս­մանց դոկ­տո­րի ա­ռա­ջին վկա­յա­կա­նը յանձ­նո­ւած է ­Խա­չիկ ­Մու­րա­տեա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Արթուր Աբրահամ՝ Գերմանիոյ լաւագոյն բռնցքամարտիկը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երեքշաբթի, 09 Փետրուար 2016 12:30

alt Ար­թուր Աբ­րա­համ ­Գեր­մանիոյ մէջ տա­րո­ւան լա­ւա­գոյն բռնցքա­մար­տի­կը հռչա­կո­ւե­ցաւ,- կը յայտ­նէ մար­զի­կին մամ­լոյ ծա­ռա­յու­թիւ­նը: ­Գեր­մա­նա­կան «BoxSport» ամ­սա­գի­րի դա­տա­կազ­մին եւ ըն­թեր­ցող­նե­րուն մի­ջեւ կա­տա­րո­ւած քո­ւէար­կու­թեան իբ­րեւ ար­դիւնք՝ մաս­նա­գի­տա­կան բռնցքա­մար­տի գեր-մի­ջին կշիռ­քի դա­սա­կար­գին մէջ

Share

Ընթերցել...

 
 

Վատիկանի մօտ Թուրքիոյ դեսպանը կը վերադառնայ իր պաշտօնին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երեքշաբթի, 09 Փետրուար 2016 12:25

­ alt 2015ի Ապ­րիլ 12ին, Պա­պին կող­մէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման մա­սին կա­տա­րո­ւած յայ­տա­րա­րու­թե­նէն ետք, Թուր­քիա ետ կան­չած էր Վա­տի­կա­նի մօտ իր դես­պա­նը: Ներ­կա­յիս՝ տա­սը ա­միս ետք, դես­պա­նը կը վե­րա­դառ­նայ Վա­տի­կան, իր պաշ­տօ­նին գլու­խը: Ըստ Թուր­քիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­

Share

Ընթերցել...

 
 

Հայ գործարարը 5000 տոլար կը տրամադրէ Արցախի իւրաքան֊չիւր ընտանիքի մէջ ծնած 4րդ փոքրիկին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Միջազգային - գաղութային լուրեր

Երեքշաբթի, 09 Փետրուար 2016 12:20

alt Ռու­սիա բնա­կող հայ գոր­ծա­րար Սա­մո­ւէլ Կա­րա­պե­տեան այ­սու­հե­տեւ 5000 տո­լար պի­տի տրա­մադ­րէ Ար­ցա­խի իւ­րա­քան­չիւր ըն­տա­նի­քի մէջ ծնած չոր­րորդ փոք­րի­կին:

Այս մա­սին Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեան նիս­տին յայտ­նած է նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեան։

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 441

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"