Ուրբաթ, 29 Ապրիլ 2016

Վանայ Սարգիս (Սարգիս Բարսեղեան, 1875-1915). Հայ յեղափոխականի եւ դաշնակցականի ճառագայթող դէմքը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 29 Ապրիլ 2016 09:05

alt 24 Ապ­րիլ 1915ի գի­շե­րը, ­Պոլ­սոյ մէջ, թրքա­կան իշ­խա­նու­թեանց կող­մէ ձեր­բա­կա­լո­ւած հա­րիւ­րա­ւոր հայ մտա­ւո­րա­կան­նե­րու եւ ազ­գա­յին-քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վար դէմ­քե­րու շար­քին կը գտնո­ւէր հայ յե­ղա­փո­խա­կա­նի եւ դաշ­նակ­ցա­կա­նի ճա­ռա­գայ­թող դէմ­քը ­Վա­նայ ­Սար­գի­սի, որ իր ձեր­բա­

Ընթերցել...

 

ΚΑΛΕΣΜΑ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Չորեքշաբթի, 27 Ապրիլ 2016 12:39

alt

Συμπατριώτες και φίλοι

Όπως θα έχετε πληροφορηθεί ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο μέτωπο του Καραμπάχ.

Ընթերցել...

 

Հարցազրոյց՝ Հ.Օ.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետուհի Գարոլին Շմաւոնեանի հետ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Հինգշաբթի, 28 Ապրիլ 2016 12:08

alt Ս­տո­րեւ լոյս կ­՚ըն­ծա­յենք հար­ցազ­րոյց մը, կա­տա­րո­ւած՝ «­Հայ­րե­նիք»ի խմբագ­րու­թեան կող­մէ, Հ.Օ.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ­Գա­րո­լին Շ­մա­ւո­նեա­նի հետ: Բ­նա­կա­նա­բար, կի­զա­կէ­տը Ար­ցա­խի վեր­ջին ան­ցու­դար­ձերն են եւ Հ.Օ.Մ.ի կա­տա­րած եւ կա­տա­րե­լիք աշ­խա­տանք­նե­

Ընթերցել...

   

Տի­րոջ յաղ­թա­նա­կը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 29 Ապրիլ 2016 09:38

alt Իւ­րա­քան­չիւր մեծ ու յատ­կան­շա­կան ծրագ­րի մը յա­ջո­ղու­թիւ­նը մար­դու մօտ կը ձգէ յաղ­թա­նա­կի տպա­ւո­րու­թիւ­նը։ Օ­րի­նա­կի հա­մար, հա­մալ­սա­րա­նի բարձ­րա­գոյն վկա­յա­կա­նի ար­ժա­նա­ցող ա­շա­կեր­տը իր յա­ջո­ղու­թիւ­նը կը տօ­նէ որ­

Ընթերցել...

 

ՄԵԽԱԿՆԵՐԸ-(Զատկական հրաշապատում)

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 29 Ապրիլ 2016 09:15

­ alt Վաղ ա­ռա­ւօ­տո­ւա­նից հոծ բազ­մու­թիւն էր հա­ւա­քո­ւել քա­ղա­քա­մերձ բլուր­նե­րից մէ­կի վրայ: Ամ­բոխն աչ­քի էր ընկ­նում ընդգ­ծո­ւած հա­կա­դիր տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րով. ո­մանք շատ զո­ւարթ էին, աշ­խոյժ զրու­ցում էին, բայց նրանց ու­րա­խու­թիւնն ու ու­րիշ­նե­րի հա­ռա­չանք­նե­րը չա­րա­բաս­

Ընթերցել...

   

Page 1 of 5

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"