Հինգշաբթի, 28 Մայիս 2015

28 Մայիս 1918. Հայ ժողովուրդը հերոսական արեամբ նուաճեց ազատ, անկախ ու միացեալ ապրելու իր իրաւունքը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 27 Մայիս 2015 09:51

alt Մա­յիս 28ին, 97 տա­րի ա­ռաջ, Ա­րա­րա­տեան դաշ­տին մէջ, հայ ժո­ղո­վուր­դը սե­փա­կան ու­ժով պար­տու­թեան մատ­նեց թրքա­կան աս­պա­տակ զօր­քե­րը եւ ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս, այ­լեւ հե­րո­սա­կան ա­րեամբ նո­ւա­ճեց ա­զատ, ան­կախ ու միա­ցեալ ապ­րե­լու

Ընթերցել...

 

Երիտասարդական խանդավառութեամբ եւ տարեցներու փորձառութեամբ պիտի կարողանանք յաղթահարել գաղութի ներկայ նիւթական դժուարին վիճակը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Չորեքշաբթի, 27 Մայիս 2015 10:28

Պան­դուխտ հա­յու­թիւ­նը երբ Յու­նաս­տան հաս­տա­տո­ւե­ցաւ՝ թօ­թա­փե­լով դժո­ւար եւ դժբախտ օ­րե­րը, կա­մաց-կա­մաց սկսաւ ըն­տա­նիք կազ­մել, տուն տեղ շի­նել եւ ա­սոնց զու­գա­հեռ կա­ռու­ցել նաեւ ազ­գա­յին հաս­տա­տու­թիւն­ներ - դպրոց­ներ, ե­կե­ղե­ցի­ներ, ա­կումբ­ներ ե­ւայլն։

Ընթերցել...

 

ՅՈՒՆԱՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆՑ ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ՇՐՋԱՆԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՑԱՆԿ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Երկուշաբթի, 25 Մայիս 2015 11:38

ԱԹԷՆՔ (կ'ընտրուին - 7)

Ընթերցել...

   

«Թումo» Գիւմրիէն ետք կեդրոն պիտի ստեղծէ նաեւ Ստեփանակերտի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Չորեքշաբթի, 27 Մայիս 2015 10:11

«­Սի­մո­նեան» Կր­թա­կան Հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, եր­րորդ «­Թու­մօ» կեդ­րո­նի բա­ցու­մը կա­յա­ցած է Գիւմ­րիի մէջ: «Ար­մէնփ­րես»ի փո­խանց­մամբ` սկզբնա­կան շրջա­նին կեդ­րո­նը պի­տի գոր­ծէ Գիւմ­րիի տեխ­նո­լո­գիա­

Ընթերցել...

 

Մշոյ Սուրբ Առաքելոց վանքը` գանձեր որոնողներու հերթական թիրախ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Չորեքշաբթի, 27 Մայիս 2015 09:41

Այժմ Թուր­քիոյ տա­րած­քին գտնո­ւող պատ­մա­կան հայ­կա­կան Մուշ քա­ղա­քի Ա­ռա­քե­լոց վան­քը ու յա­րա­կից կա­ռոյց­նե­րը կ­՛ա­ւերո­ւին գան­ձեր ո­րո­նող­նե­րու կող­մէ:

Ընթերցել...

   

Page 1 of 6