Կիրակի, 02 Օգոստոս 2015

Համօ Օհանջանեան (1873-1947). Օրինակելի Դաշնակցականը՝ որ ապրեցաւ այնպէս, ինչպէս քարոզեց

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 31 Յուլիս 2015 09:11

­ Յու­լիս 31ի այս օ­րը, 68 տա­րի ա­ռաջ, Ե­գիպ­տո­սի մայ­րա­քա­ղաք Գա­հի­րէի մէջ, 76 տա­րե­կա­նին, յետ կար­ճա­տեւ հի­ւան­դու­թեան, առ­յա­ւէտ փա­կո­ւե­ցան աչ­քե­րը բժիշկ Հա­մօ Օ­հան­ջա­նեա­նի։

Ընթերցել...

 

2013էն ի վեր Երեւանի մէջ կառուցուած է շուրջ 1600 թեքահարթակ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 31 Յուլիս 2015 09:27

Ա­ւե­լի յար­մա­րա­ւէտ Ե­րե­ւան ու­նե­նա­լու մի­տող ծրա­գիր­նե­րու ծի­րին մէջ 2013ին մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ սկիզբ ա­ռաւ նաեւ թե­քա­հար­թակ­նե­րու կա­ռուց­ման գոր­ծըն­թաց: Ծ­րա­գի­րը, ըստ էու­թեան, ան­նա­խա­դէպ էր ու վա­ղուց սպա­սո­ւած: ­Քա­ղա­քա­պետ ­Տա­րօն ­Մար­գա­րեան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն յանձ­նա­րա­րած է հա­մա­գոր­

Ընթերցել...

 

Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործոց փոխ-նախարարը ընդունեց Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Ուրբաթ, 31 Յուլիս 2015 09:24

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ Ար­մի­նէ Ա­լեք­սա­նեան ըն­դու­նեց Կար­միր Խա­չի մի­ջազ­գա­յին խոր­հուր­դի ա­ռա­քե­լու­թեան Ս­տե­փա­նա­կեր­տի գրա­սե­նեա­կի ղե­կա­վար Թո­մաս Հա­լիէն եւ կազ­մա­կեր­պու­թեան շրջա­նա­յին մաս­նա­գէտ­ներ Մա­րիա Մի­քե­լի­տէն եւ Զու­րապ

Ընթերցել...

   

Ջիւանու Օրն ու Տուն-Թանգարանի հիմնարկէքը Կարծախում

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 31 Յուլիս 2015 09:53

Յու­լի­սի 25ին Ջա­ւախ­քի Կար­ծախ գիւ­ղում ա­մե­նա­մեայ հեր­թա­կան սպա­սո­ւած տօնն էր. կար­ծախ­ցի­նե­րը նշում էին ի­րենց գիւ­ղի ծնունդ, մե­ծա­նուն ա­շուղ Ջի­ւա­նու (­Սե­րոբ Ս­տե­փա­նի Լե­ւո­նեան) Օ­րը:

Ընթերցել...

 

Թուրքիա պատերազմի ճիրանին մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 31 Յուլիս 2015 09:43

­ 20 Յու­լի­սի Եր­կու­շաբ­թի օ­րը, ցե­րե­կո­ւայ ժա­մե­րուն, բո­վան­դակ Թուր­քիան ցնցո­ւե­ցաւ Ուր­ֆա­­յի Սու­­րուչ գա­­ւա­ռէն հաս­­նող զան­­գո­ւա­ծա­­յին սպան­­դի մը լու­­րով։
Ըն­կեր­վա­րա­կան Ե­րի­­տա­սարդ­նե­­րու Միու­­թեան ան­­դամ շուրջ 300 ու­­սա­­­­նող­­ներ, պա­­տե­րազ­­մով կոր­­ծա­­­­նած Քո­­պա­նիի վե­­րա­շի­­նու­­թեան մաս­­նակ­ցե­­լու հա­­մար,

Ընթերցել...

   

Page 1 of 4