Ուրբաթ, 30 Սեպտեմբեր 2016

Յովհաննէս Յովհաննիսեան (1864-1929). Արեւելահայ արդի քնարերգութեան յառաջապահը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 29 Սեպտեմբեր 2016 09:43

­ alt Հայ գրա­կա­նու­թեան ինք­նա­տիպ դա­սա­կան­նե­րէն է ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան, ո­րուն մա­հուան 87րդ ­տա­րե­լի­ցը կը լրա­նայ այ­սօր։

29 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, 1929 թո­ւին, Ե­րե­ւա­նի մէջ 65 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նե­ցաւ եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծար­ժէք զա­ւակ­նե­րուն յատ­կա­ցո­ւած ­Պան­թէո­նին մէջ

Ընթերցել...

 

Յունարէն լեզուի անվճար դասընթացներ Թեսաղոնիկէի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 29 Սեպտեմբեր 2016 10:15

­ alt Դեռ ան­ցեալ տա­րո­ւը­նէ սկսած էին չա­փա­հաս­նե­րու հա­մար յու­նա­րէն լե­զո­ւի անվ­ճար դա­սըն­թաց­նե­րը, ո­րոնք սի­րա­յօ­ժար կեր­պով կը դա­սա­ւան­դո­ւէին տի­կին ­Մէ­րի ­Փիւս­քիւ­լեա­նի կող­մէ, «­Հա­մազ­գա­յին» մշա­կոյ­թա­յին միու­թեան կազ­մա­կեր­պու­

Ընթերցել...

 

Ս. Գէորգի տօնակատարութիւն՝ Տիտիմոթիքոյի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Հինգշաբթի, 29 Սեպտեմբեր 2016 10:09

alt Ս. ­Գէոր­գի տօ­նը իւ­րա­յա­տուկ եւ մեծ նշա­նա­կու­թիւն ու­նի ­Տի­տի­մո­թի­քո­յի եւ Օ­րէս­թիա­տա­յի հա­յու­թեան հա­մար։

Ա­մէն տա­րի սուր­բի տօ­նի ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին, ա­նոնք բա­ցա­ռիկ ո­գե­ւո­րու­թիւն ու ան­սահ­ման խան­դա­վա­ռու­թիւն մը կ­’ապ­րին

Ընթերցել...

   

Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին նշեց իր հիմնադրութեան 170ամեակը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Հինգշաբթի, 29 Սեպտեմբեր 2016 09:38

alt Եր­կու­շաբ­թի՝ 26 ­Սեպ­տեմ­բեր 2016ին, Ա­րամ ­Խա­չա­տու­րեա­նի ա­նո­ւան մեծ հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ 170ա­մեա­կին եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման 25ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած

Ընթերցել...

 

«Վիքիփետիա»՝ արեւմտահայերէնի համար

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Չորեքշաբթի, 28 Սեպտեմբեր 2016 10:35

alt 18-25 Օ­գոս­տո­սին, ­Փոր­թու­կա­լի ­Քա­տա­վա­լի շրջա­նին մէջ, կա­յա­ցած է «­Վի­քի­մե­տիա Ար­մե­նիա»ի կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած «­Վի­քի­ճամ­բար 2016» մի­ջո­ցա­ռու­մը, որ վա­յե­լած է նոյն երկ­րին մէջ հաս­տա­տո­ւած «­Գա­լուստ ­Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կու­թեան հո­վա­նա­ւո­

Ընթերցել...

   

Page 1 of 4

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"