Շաբաթ, 30 Յուլիս 2016

29 Յուլիս 1904. «Որսկան» Խումբին ողբերգական վախճանը` թուրքեւռուս սահմանապահներու մեղսակից հարուածին տակ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 29 Յուլիս 2016 08:51

­ alt Հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի ա­րիւ­նա­լի, այ­լեւ հե­րո­սա­կան պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն դառն ու ող­բեր­գա­կան է­ջե­րէն մէ­կը ար­ձա­նագ­րո­ւե­ցաւ 112 տա­րի­ներ ա­ռաջ, ­Յու­լիս 29ի այս օ­րը։

 

 

Ընթերցել...

 

2016ին Սեւանի մակարդակը բարձրացած է 25 սանթիմեթրով

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հայաստան-Արցախ

Հինգշաբթի, 28 Յուլիս 2016 11:57

alt  ­Հա­կա­ռակ ա­նոր, որ այս տա­րո­ւան ­Յու­նիս-­Յու­լիս ա­միս­նե­րուն ո­ռոգ­ման նպա­տակ­նե­րով ­Սե­ւա­նայ լի­ճէն կա­տա­րո­ւած է շուրջ 80 մի­լիոն խո­րա­նարդ մեթր ծա­ւա­լի ջրբաց­թո­ղում­ներ, լի­ճի մա­կար­դա­կը նա­խորդ տա­րո­ւան 25 ­Յու­լի­սին հետ բաղ­դա­տե­լով կը շա­րու­նա­կէ բարձր մնալ՝ 25 սան­թի­մեթ­րով:

Ընթերցել...

 

Օտարում` լեզուի մոռացումով, լքումով եւ արհամարհանքով

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Ուրբաթ, 29 Յուլիս 2016 09:14

alt «­Հայ­քը ­Հայկ ­Նա­հա­պե­տի զար­մի` հա­յե­րու հայ­րե­նիքն է, ա­նոնց սե­փա­կան աշ­խար­հը այս մեծ աշ­խար­հին մէջ: Երկ­րի եզ­րե­րը կ’ա­ւար­տին հոն, ուր կը վեր­ջա­նայ հա­յե­րէն խօ­սակ­ցա­կան լե­զուն»:

Ընթերցել...

   

Էրտողանի դէմ յեղաշրջման փորձին կարգ մը ուսանելի ծալքերը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յօդուածագրութիւն

Հինգշաբթի, 28 Յուլիս 2016 11:52

­ alt Թուր­քիոյ մէջ ­Յու­լիս 15-16ին կա­տա­րո­ւած զի­նո­ւո­րա­կան յե­ղաշր­ջու­մի փոր­ձը անս­պառ նիւթ ստեղ­ծեց, եւ տա­կա­ւին կը շա­րու­նա­կէ զբաղ պա­հել մի­ջազ­գա­յին քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­ներն ու մա­մու­լը, մա­նա­ւանդ որ Ան­գա­րա-Ո­ւա­շինկ­թըն գի­ծին վրայ «լա­րո­ւած վի­ճակ»

Ընթերցել...

 

Հրանդ Տինքի սպանութեան գործով ձերբակալուած է 4 զինուորական

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 29 Յուլիս 2016 09:02

­Թուր­քիոյ մէջ Հ­րանդ ­Տին­քի սպա­նու­թեան գոր­ծի ծի­րէն ներս, ­Յու­լիս 26ին, ­Պոլ­սոյ եւ Տ­րա­պի­զո­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած են ձեր­բա­կա­լու­թիւն­ներ։

­Պոլ­սա­հայ «Ա­կօս» թեր­թին փո­խան­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով՝ ­Պոլ­սոյ ոս­տի­կա­նու­թեան ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի վար­չու­թիւ­նը ­Պոլ­սոյ մէջ ձեր­բա­կա­լած է հրա­տա­րակ­չա­տան մը սե­փա­կա­նա­տէ­րը եւ ոս­տի­կա­նու­թեան 2 սպայ: Տ­րա­պի­զո­նի մէջ եւս ձեր­բա­կա­լո­ւած են ոս­տի­կա­նու­թեան 2 սպա­ներ:

   

Page 1 of 3

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"