Կիրակի, 30 Օգոստոս 2015

8 Օգոստոս 1992. Արծուաշէնի կորուստին անդարմանելի վէրքը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 07 Օգոստոս 2015 08:28

­ Օ­գոս­տոս 8ի օ­րը, 23 տա­րի ա­ռաջ, ­Հա­յաս­տանն ու հա­յու­թիւ­նը կորսն­ցու­ցին հա­յա­կերտ Ար­ծո­ւա­շէ­նը, որ Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տի ամ­բողջ տե­ւո­ղու­թեան հե­րո­սա­բար մա­քա­ռած էր ա­զե­րիա­կան աս­պա­տա­կում­նե­րուն դէմ, բայց պա­տե­րազ­մի վեր­ջին փու­լին ին­կաւ թշնա­միի գրաւ­ման տակ։

Ընթերցել...

 

Ճէնազեան միջնակարգի աւարտական դասարանի ամավերջի հանդէսը 2014 - 2015 տարեշրջան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 07 Օգոստոս 2015 09:02

­ Ի­մաս­տը մեր կեան­քին

Զո­հա­բե­րու­թեան եւ նա­հա­տա­կու­թեան միեւ­նոյն ճամ­բա­նե­րէն քա­լած ոչ մէկ ժո­ղո­վուր­դի գո­յա­պայ­քա­րը ար­ժեց այն­քան սուղ, որ­քան մե­րի­նը: Բայց եւ ոչ մէկ ժո­ղո­վուրդ, ան­հա­շիւ կո­րուստ­նե­րէ

Ընթերցել...

 

Հա­ղոր­դագ­րու­թիւն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 07 Օգոստոս 2015 07:46

­ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 Օ­գոս­տոս 2015ի ա­ռա­ւօ­տուն, յետ ո­րո­շո­ւած ժա­մադ­րու­թեան, Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան փոխ-ա­տե­նա­պետ պրն. Ս­տե­փան Շեմ­մաս, ան­դամ պրն. Ս­տե­փան Փա­փա­զեան, ինչ­պէս նաեւ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Կ.Կ.ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ պրն. Քե­րոբ Է­քի­զեան հան­դի­պում ու­նե­ցան կրթու­թեան եւ կրօ­նից նա­խա­րա­րի տե­ղա­

Ընթերցել...

   

Ազատ Օր

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յունահայ կեանք

Ուրբաթ, 07 Օգոստոս 2015 06:21

alt

Մեր ընթերցողներու ուշադրութեան կը յանձնենք, թէ ամառնային արձակուրդի պատճառով թերթը փակ պիտի մնայ Երկուշաբթի՝ 10 Օգոստոսէն մինչեւ Ուրբաթ՝ 28 Օգոստոս։ Թերթը

Ընթերցել...

 

Հարցազրոյց - Ռու­բէն Սաֆ­րաս­տեա­ն

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Հարցազրոյցներ

Ուրբաթ, 07 Օգոստոս 2015 10:01

­ «­Թուր­քիան խա­ղում է կրա­կի հետ»

Թուր­քիա­յում եւ նրա շուրջ տե­ղի ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րի, այդ «հո­ղի» վրայ հնա­րա­ւոր ներ-­քա­ղա­քա­կան եւ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցու­մե­րի վե­րա­բե­րեալ իր տե­սա­կէտ­նե­րը ներ­կա­յաց­նում է Գ.Ա.Ա. Ա­րե­ւե­լա­գի­տու­թեան Ինս­տի­տու­տի տնօ­րէն, ա­կա­դե­մի­կոս Ռու­բէն Սաֆ­րաս­տեա­ն։

Ընթերցել...

   

Page 1 of 5