Երկուշաբթի, 15 Փետրուար 2016
Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ատրպէյճանի արժեթուղթերու շուկան փուլ եկած է

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 12 Փետրուար 2016 12:42

Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ տնտե­սա­կան խառ­նաշ­փո­թը կը շա­րու­նա­կո­ւի եւ երկ­րին սա­կա­րա­նի շրջա­նա­ռու­թիւ­նը, ան­ցեալ տա­րո­ւան հա­մե­մատ, 11 ան­գա­մով նո­ւա­զած է: Տն­տե­սա­գէտ Նե­մաթ Ա­լիեւ «Ա­զատ­լըք» թեր­թին յայտ­նած է, որ շրջա­նա­ռու­թեան նո­ւա­զու­մը ամ­բող­ջու­թեամբ կա­պո­ւած է Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ ար­ժե­թուղ­թե­րու շու­կա­յի փլուզ­ման հետ:

Share

Ընթերցել...

 

Կարօ Փայլան Թուրքիոյ Մէճլիսին մէջ անդրադարձած է Հայաստան-Թուրքիա սահմանի փակ ըլլալու հարցին

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Հինգշաբթի, 11 Փետրուար 2016 12:20

­ alt Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի ծրագր­ման եւ պիւտ­ճէի յանձ­նա­ժո­ղո­վին մէջ վեր­ջերս քննար­կո­ւած է մեծ ա­ռեւտ­րա­կան կեդ­րոն­նե­րու քա­նա­կը ա­ւելց­նե­լու հար­ցը: Քն­նարկ­ման մաս­նակ­ցող հայ պատ­գա­մա­ւոր ­Կա­րօ ­Փայ­լան, իր ե­լոյ­թի ժա­մա­նակ, անդ­րա­դար­ձած է նաեւ ­Հա­յաս­տանԹուր­քիա սահ­մա­նի փակ ըլ­լա­լու հար­ցին` նշե­լով, որ ե­թէ ա­նի­կա

Share

Ընթերցել...

 
 

Թուրքիոյ լաւագոյն դրամագլուխը՝ Սուրիոյ ողբերգութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Հինգշաբթի, 11 Փետրուար 2016 12:13

­ alt «­Նոր ­Յա­րաջ».- Հա­լէ­պի շրջա­նին մէջ, վեր­ջերս, սո­վո­րա­կա­նէն ա՛լ ա­ւե­լի ծան­րակ­շիռ ի­րա­վի­ճակ սկսած է տի­րել, դար­ձեալ հա­զա­րա­ւոր­ներ փա­խուս­տի դի­մած են հոն­կէ: ­Վեր­ջին տո­ւեալ­նե­րով՝ շուրջ 30.000 կը նկա­տո­ւէ թի­ւը ա­նոնց, ո­րոնք ի­րենց կեան­քը փրկե­լու հա­մար դի­մած են դէ­պի ­Թուր­քիոյ սահ­մա­նը եւ սա­կայն հոն ալ

Share

Ընթերցել...

 
 

Հայ երեսփոխանուհին քննադատուած է Տիգրանակերտ անունը յիշեցուցած ըլլալուն համար

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Հինգշաբթի, 11 Փետրուար 2016 12:02

alt «­Մար­մա­րա».- «Ան­ցեալ­նե­րը կարգ մը լրա­տու աղ­բիւր­ներ հրա­տա­րա­կած էին լուր մը, ուր կը պնդո­ւէր, որ Տիար­պա­քը­րիՏիգ­րա­նա­կերտ) հայ­կա­կան ա­նու­նը Ա­մէտ էր, ինչ որ սխալ էր բնա­կա­նա­բար, քա­նի որ Տիար­պա­քը­րի հայ­կա­կան ա­նու­նը Տիգ­րա­նա­կերտ է, իսկ Ա­մէ­տը ա­նոր քրտե­րէն ա­նունն է։

 

 

Share

Ընթերցել...

 
 

Տողան Թուրքիոյ խորհրդարան կը հասցնէ փոքրամասնական վարժարաններու դժուարութիւնները

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Չորեքշաբթի, 03 Փետրուար 2016 13:53

alt Ընդ­դի­մա­դիրՀան­րա­պե­տա­կանԺո­ղովր­դա­յինԿու­սակ­ցու­թեանՊոլ­սոյե­րես­փո­խանՍե­լի­նաՏո­ղան, փոք­րա­մաս­նա­կանվար­ժա­րան­նե­րունդի­մագ­րա­ւածդժո­ւա­րու­թիւն­նե­րըհար­թե­լունպա­տա­կով, Թուր­քիոյխորհր­դա­րա­նինա­ռա­ջարկներ­կա­յա­ցու­ցածէ՝ը­սե­լով.- «­Թուր­քիոյմէջոչ-իս­լամփոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուվար­ժա­րան­նե­րըվեր­ջինտա­րի­նե­րունմեծհար­ցերկըդի­մագ­րա­ւեն։Հա­կա­ռակա­նոր, որփոք­րա ­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 188

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"