Կիրակի, 25 Սեպտեմբեր 2016
Թուրքիա-Ատրպէյճան

Վախճանած է Թուրքիոյ հայ կաթողիկէ համայնքի առաջնորդ Արքեպիսկոպոս Յովհաննէս Չօլաքեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 23 Սեպտեմբեր 2016 11:19

alt 97 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նած է ­Թուր­քիոյ հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի վաս­տա­կա­շատ հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նոր­դը՝ Ար­քե­պիս­կո­պոս ­Յով­հան­նէս ­Չօ­լա­քեան.- Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ «Ա­կօս» թեր­թը: Արք.­Չօ­լա­քեան 78 տա­րիէ ի վեր ­Թուր­քիոյ հայ կա­թո­ղի­կէ­նե­րուն ա­ռաջ­նոր­դի պաշ­տօ­նը կը վա­րէր:

Share

Ընթերցել...

 

Պալեաններու դամբարանը կը վերակառուցուի

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երկուշաբթի, 19 Սեպտեմբեր 2016 10:15

alt Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան ճար­տա­րա­պե­տու­թեան մէջ ան­սահ­ման ներդ­րում ու­նե­ցած աշ­խար­հահռ­չակ ճար­տա­րա­պետ­նե­րու ­Պա­լեան գեր­դաս­տա­նին շի­րի­մը անմ­խի­թար վի­ճա­կի մէջ կը գտնո­ւէր ­Պոլ­սոյ Ս­կիւ­տա­րի (­Պաղ­լար­պա­շի) հա­յոց գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ:

Share

Ընթերցել...

 
 

Թուրքիոյ մէջ աւելի քան 11 հազար ուսուցիչներ հեռացուած են աշխատանքէ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Երկուշաբթի, 12 Սեպտեմբեր 2016 12:04

Էր­տո­ղան կ­՚ազ­դա­րա­րէ քիւրտ զի­նեալ­նե­րուն դէմ զի­նո­ւո­րա­կան մեծ գոր­ծո­ղու­թեան մը մա­սին
­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան ­Սեպ­տեմ­բեր 8ին յայ­տա­րա­րած է.- «­Մենք հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան ­Թուր­քիոյ մէջ քիւրտ զինեալ­նե­րուն դէմ ­Թուր­քիոյ պատ­մու­թեան մէջ մե­ծա­գոյն զինուո­րա­կան գոր­ծո­ղու­թեան կը պատ­րաս­տո­ւինք»:

Share

Ընթերցել...

 
 

«Որո՞նք են այս հայերը». Թուրքիոյ մէջ հայերու մասին ճանաչողական գիրք մը հրատարակուած է

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Ուրբաթ, 09 Սեպտեմբեր 2016 12:19

­ alt Թուր­քիոյ մէջ գոր­ծող հայ­կա­կան «Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չու­թեան կող­մէ տպագ­րո­ւած է հա­յե­րու ու հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի մա­սին պատ­մող, ե­րե­խա­նե­րու հա­մար նա­խա­տե­սո­ւած «Ո­րո՞նք են այս հա­յե­րը» ճա­նա­չո­ղա­կան գիր­քը:

 

 

Share

Ընթերցել...

 
 

Մահացած է Ցեղասպանութեան մասին գրած թուրք հեղինակը՝ Վետաթ Թիւրքալի

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Թուրքիա-Ատրպէյճան

Չորեքշաբթի, 31 Օգոստոս 2016 11:27

alt ­Թուրք գրա­կա­նու­թեան վար­պետ­նե­րէն մէ­կը՝ ­Վե­տաթ ­Թիւր­քա­լի կեան­քէն հե­ռա­ցած է 97 տա­րե­կա­նին: Ան ­Թուր­քիոյ գրա­կան եւ մտա­ւո­րա­կան շրջա­նակ­նե­րուն մէջ կա­րե­ւոր ա­նուն է։ 29 Օ­գոս­տո­սի ա­ռա­ւօ­տեան ­Վե­տաթ ­Թիւր­քա­լին մա­հա­ցած է Եա­լո­վա­յի պե­տա­կան հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ: 97ա­մեայ գրո­ղի մա­հո­ւան լու­րը յայտ­նած է ա­նոր

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 201

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"