Երեքշաբթի, 13 Հոկտեմբեր 2015
Յուշատետր

Հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթավերջը Սուրբ Թարգմանչաց տօնն է. Հայ ազգային ինքնութեան լուսաւորիչ մշակները

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 12 Հոկտեմբեր 2015 09:51

­ alt Հոկ­տեմ­բեր ամ­սու երկ­րորդ ­Շա­բաթ օ­րը, ա­հա 1610 տա­րիէ ի վեր, հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ իր ­Սուրբ ­Թարգ­մա­նիչ­նե­րուն տօ­նը։ Իսկ ­Հոկ­տեմ­բե­րի երկ­րորդ ­Կի­րա­կի օ­րը, ա­մէն տա­րի, ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ, տե­ղի կ’ու­նե­նայ ­Հին­գե­րորդ դա­րու ­Թարգ­ման­չաց ­Շար­ժու­մին խոր­հուր­դով հա­ղոր­դո­ւե­լու ­Սուրբ

Share

Ընթերցել...

 

Մկրտիչ Փորթուգալեան (1848-1921). Հայ ազգային-ազատագրական շարժման յառաջապահ դրօշակիրը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 09 Հոկտեմբեր 2015 08:56

9 ­Հոկ­տեմ­բե­րին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման յա­ռա­ջա­պահ դրօ­շա­կի­րին՝ Մկր­տիչ ­Փոր­թու­գա­լեա­նի, որ իր յե­ղա­փո­խա­կան գա­ղա­փար­նե­րով, ազ­գա­յին լու­սա­ւո­րու­մի մեծ գոր­ծով, քա­ղա­քա­կան պայ­քա­րու­նա­կու­թեամբ ու անձ­նա­զո­հու­թեան վար­քով՝ հու­նա­ւո­րեց հա­յոց ազ­գա­յին զար­թօն­քը

Share

Ընթերցել...

 
 

Խնկօ Ապէր (Աթաբէկ Խնկոյեան, 1870-1935). Սիրուած մանկագիրն ու շնորհալի առակագիրը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 08 Հոկտեմբեր 2015 10:19

alt 8 Հոկ֊տեմ֊բե֊րի այս օրը կ'ոգեկոչենք մահուան 80ամեակը հայ գրականութեան շնորհալի մանկագիր եւ սիրուած առակագիր Խնկօ Ապէրի, որ իր պարզ, հաղորդական եւ կրթիչ ստեղծագործութիւններով ու մանկավարժական երկարամեայ գործունէութեան վաստակով՝ փնտռուած անուն է հայոց սերունդներուն համար, հայ մշակոյթի ու

Share

Ընթերցել...

 
 

Արշակ Ֆէթվաճեան (1863-1947). Հայկական նկարչութեան մեծատաղանդ աւանդապահը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 07 Հոկտեմբեր 2015 10:47

­ 7 Հոկտեմբերին, 68 տա­րի ա­ռաջ, Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Մետ­ֆըրտ քա­ղա­քին մէջ, 84 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նե­ցաւ հայ­կա­կան ար­դի նկար­չու­թեան մե­ծա­տա­ղանդ դէմ­քե­րէն Ար­շակ ­Ֆէթ­վա­ճեան։

Share

Ընթերցել...

 
 

ԲԵԿՈՐ (Աշոտ Ղուլեան, 1959-1992). Արցախեան Ազատամարտի քաջարի հրամանատարը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 06 Հոկտեմբեր 2015 10:41

Հոկ­տեմ­բեր 6ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հա­յոց ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն ա­ռինք­նող հե­րոս­նե­րէն ԲԵԿՈ­Րի։

Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տի քա­ջա­րի հրա­մա­նա­տա­րի կեր­պա­րը մարմ­նա­ւո­րող ընտ­րեալ­նե­րէն է ա­ւա­զա­նի ա­նու­նով Ա­շոտ ­Ղու­լեան, որ Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թեան եւ ա­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 202