Կիրակի, 02 Օգոստոս 2015
Յուշատետր

Համօ Օհանջանեան (1873-1947). Օրինակելի Դաշնակցականը՝ որ ապրեցաւ այնպէս, ինչպէս քարոզեց

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 31 Յուլիս 2015 09:11

­ Յու­լիս 31ի այս օ­րը, 68 տա­րի ա­ռաջ, Ե­գիպ­տո­սի մայ­րա­քա­ղաք Գա­հի­րէի մէջ, 76 տա­րե­կա­նին, յետ կար­ճա­տեւ հի­ւան­դու­թեան, առ­յա­ւէտ փա­կո­ւե­ցան աչ­քե­րը բժիշկ Հա­մօ Օ­հան­ջա­նեա­նի։

Share

Ընթերցել...

 

Եսայի Բաբայի Ջանփոլատեան (1859-1918). Յաջող գործարարը, բարերարը եւ հասարակական գործիչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 30 Յուլիս 2015 09:25

Հա­յոց Յու­շա­տետ­րի Յու­լիս 30ի է­ջին կը յայտ­նո­ւի հայ բա­րե­րա­րի, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծի­չի եւ մե­ծա­հա­րուստ գոր­ծա­րա­րի ոչ-հան­րա­յայտ, թե­րեւս նաեւ մոռ­ցո­ւած դէմ­քը Ե­սա­յի Բա­բա­յի Ջան­փո­լա­տեա­նի։

Share

Ընթերցել...

 
 

Յովհաննէս Այվազովսկի (1817-1900) Ծովանկարչական արուեստի հանճարեղ վարպետը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 30 Յուլիս 2015 08:37

­ Յու­լիս 29ի այս օ­րը, ա­րո­ւես­տա­սէր ողջ մարդ­կու­թեան հետ, հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը ­Հայ­կեան ­Հան­ճա­րին հա­մաշ­խար­հա­յին ճա­ռա­գայ­թում­նե­րէն ­Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­կիի:

Share

Ընթերցել...

 
 

28-29 Յուլիս 1904. «Որսկան» Խումբին ողբերգական վախճանը. Հայ ֆետայիները զոհ գացին թուր֊ք եւ ռուսական մեղսակցութեան

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 28 Յուլիս 2015 09:00

Հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի ա­րիւ­նա­լի պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն դառն ու ող­բեր­գա­կան է­ջե­րէն մէ­կը ար­ձա­նագ­րո­ւե­ցաւ 111 տա­րի­ներ ա­ռաջ, Յու­լիս 1904ի այս օ­րե­րուն։

Share

Ընթերցել...

 
 

27 Յուլիս 1983. Հայ Դատի ուժական պայքարին Լիզպոնեան արեւամարը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 27 Յուլիս 2015 08:10

1983 թո­ւա­կա­նի ­Յու­լիս 27ի օ­րը ա­րեամբ գրուած անջն­ջե­լի թո­ւա­կան մը դար­ձաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­րօ­րեայ պատ­մու­թեան մէջ՝ խորհրդան­շե­լով ­Հայ ­Դա­տի ու­ժա­կան պայ­քա­րին նո­րա­գոյն զար­թօն­քին ա­րե­ւա­մա­րը...

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 195