Երեքշաբթի, 09 Փետրուար 2016
Յուշատետր

8 Փետրուար 1915. Իթթիհատի գաղտնի ժողովը որոշեց գործադրել հայ ժողովուրդի բնաջնջման ցեղասպանական ծրագիրը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 08 Փետրուար 2016 11:22

alt Հա­րիւր­մէկ տա­րի ա­ռաջ, ­Փետ­րո­ւար 1915ի այս օ­րը, Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան Իթ­թի­հա­տա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան պա­րագ­լուխ­նե­րը գաղտ­նի ժո­ղո­վի հրա­ւի­րե­ցին ի­րենց կու­սակ­ցու­թեան կեդ­րո­նա­կան մար­մի­նը՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի բնաջնջ­ման ցե­ղաս­պա­նա­կան ի­րենց ծրա­գի­րը գոր­ծադ­րու­թեան յանձ­նե­լու «պատ­մա­կան» ո­րո­շու­

Share

Ընթերցել...

 

Յակոբ Մանանդեան (1873-1952). Հայ պատմաքննական մտքի զարգացման ակադեմական դրօշակիրը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 05 Փետրուար 2016 11:57

­­ alt Փետ­րո­ւար 4ին, 64 տա­րի ա­ռաջ, հայ ժո­ղո­վուր­դը կորսն­ցուց պատ­մա­բան, բա­նա­սէր եւ աղ­բիւ­րա­գէտ իր մեծ զա­ւակ­նե­րուն դրօ­շա­կիր­նե­րէն ա­կա­դե­մի­կոս փրոֆ. ­Յա­կոբ ­Հա­մա­զաս­պի ­Մա­նան­դեա­նը։

Share

Ընթերցել...

 
 

3 Փետրուար 571. Պարսից Զրադաշտականութեան դէմ Քրիստոնեայ Հայաստանի վերջին ապստամբութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 03 Փետրուար 2016 13:26

alt Փետ­րո­ւար 3ի այս օ­րը, ըստ հա­յոց ազ­գա­յին տօ­նա­ցոյ­ցին, կը յու­շէ տա­րե­դար­ձը ­Պար­սից Զ­րա­դաշ­տա­կա­նու­թեան դէմ Ք­րիս­տո­նեայ ­Հա­յաս­տա­նի 571 թո­ւա­կա­նի մեծ ապս­տամ­բու­թեան։

Share

Ընթերցել...

 
 

Կոստան Զարեան (Կոստանդին Եղիազարեան, 1885-1969). Ոգեղէն ու վսեմ արժէքներու գեղապաշտ բանաստեղծը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 02 Փետրուար 2016 12:59

alt Փետ­րո­ւար 2ի այս օ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան 131րդ ­տա­րե­դար­ձը մե­ծա­նուն ­Կոս­տան ­Զա­րեա­նի, որ ի­րա­ւամբ կը հան­դի­սա­նայ հայ գրա­կա­նու­թեան ո­գե­ղէն ու վսեմ ար­ժէք­նե­րու խու­զար­կուն եւ պատ­գա­մա­բե­րը՝ ա­րո­ւես­տա­գէտ գրողն ու ի­րա՛ւ մտա­ւո­րա­կա­նը։

Share

Ընթերցել...

 
 

Յովսէփ Կարալեան (1897-1981). Թիֆլիսի հայոց կենցաղը յաւերժացնող ինքնատիպ գեղանկարիչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 01 Փետրուար 2016 12:40

alt Ք­սա­նե­րորդ դա­րու հայ տա­ղան­դա­ւոր գե­ղան­կա­րիչ­նե­րու փա­ղան­գին մէջ իր ու­րոյն պա­տուան­դա­նը ու­նի Յով­սէփ Կա­րա­լեան, ո­րուն ծննդեան 119րդ տա­րե­դար­ձը կը նշենք Փետ­րո­ւար 1ի այս օ­րը։

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 216

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"