Երկուշաբթի, 06 Յուլիս 2015
Յուշատետր

Միսաք Մեծարենց (Մեծատուրեան, 1886-1908). Գեղեցկութեան, Բարութեան եւ Սիրոյ հանճարեղ երգիչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 03 Յուլիս 2015 10:02

­ Յու­լիս 4էն 5ի լուս­ցող գի­շե­րը, 107 տա­րի ա­ռաջ, մեր աշ­խար­հէն առ­յա­ւէտ բաժ­նո­ւե­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան ա­մէ­նէն գե­ղա­պաշտ բա­նաս­տեղ­ծը՝ Մի­սաք Մե­ծա­րենց։

Share

Ընթերցել...

 

Հայր Ղուկաս Ինճիճեան (Ղուզիոս Միքայէլեան, 1758-1833). Մխիթարեան Միաբանութեան բազմավաստակ ու մեծարժէք երախտաւորը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 02 Յուլիս 2015 06:39

Մ­խի­թա­րեան ­Միա­բա­նու­թեան մե­ծա­վաս­տակ դէմ­քե­րու ոս­կե­մա­տեա­նին մէջ բարձր է ար­ժէ­քը ­Հայր ­Ղու­կաս Ին­ճի­ճեա­նի, որ վախ­ճա­նած է ­Յու­լիս 2ի օ­րը, 182 տա­րի ա­ռաջ։

Share

Ընթերցել...

 
 

1-2 Յուլիս 1913. Թրքական զօրքը արիւնահեղ «ազգային մաքրագործման» ենթարկեց Ռոտոսթոյի հայերն ու յոյները...

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 01 Յուլիս 2015 08:14

Յու­լիս ամ­սու ա­ռա­ջին այս օ­րե­րուն, 102 տա­րի ա­ռաջ, ա­րե­ւե­լեան Թ­րա­կիոյ ծո­վե­զե­րեայ ­Ռո­տոս­թօ քա­ղա­քը, թրքա­կան զօր­քի ձե­ռամբ, ներ­կուե­ցաւ հա­յե­րու եւ յոյ­նե­րու ա­րեամբ։

Share

Ընթերցել...

 
 

30 Յունիս 1914. Թալէաթ Ռուսաստանի դէմ «զինակցութիւն» կ’առաջարկէ Արշակ Վռամեանի եւ Արմէն Գարոյի

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 30 Յունիս 2015 12:50

Յու­նիս 30ի այս օ­րը, 101 տա­րի ա­ռաջ, պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թեամբ քա­ղա­քա­կան հան­դի­պում մը կա­յա­ցաւ մէկ կող­մէ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ Ար­շակ Վ­ռա­մեա­նի եւ Ար­մէն ­Գա­րո­յի, իսկ միւս

Share

Ընթերցել...

 
 

Գաբրիէլ Սունդուկեան (1825-1912). Հայկական Թատրոնի կենսատու վարպետը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 29 Յունիս 2015 08:32

Յու­նիս 29ի այս օ­րը կը նշենք ծննդեան 190ա­մեա­կը հայ գրա­կա­նու­թեան դա­սա­կան հսկա­նե­րէն Գաբ­րիէլ Սուն­դու­կեա­նի, որ իր կեանքն ու էու­թիւ­նը լե­ցուց եւ ի­մաս­տա­ւո­րեց թա­տե­րագ­րա­կան գոր­ծե­րու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեամբ, այ­լեւ իր ա­նու­նը

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 191