Հինգշաբթի, 29 Սեպտեմբեր 2016
Յուշատետր

Գարեգին Լեւոնեան (1872-1947). Հայ Մշակոյթի արուեստաբան պահապանն ու քարոզիչը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Չորեքշաբթի, 28 Սեպտեմբեր 2016 10:14

­ alt Սեպ­տեմ­բեր 28ի այս օ­րը կը լրա­նայ մա­հո­ւան 69րդ ­տա­րե­լի­ցը հայ մշա­կոյ­թի ճա­նաչ­ման, պահ­պան­ման ու զար­գաց­ման բա­նա­սի­րա­կան մեծ գոր­ծին եւ ազ­գա­յին նո­ւի­րա­կան ծա­ռա­յու­թեան մար­զին մէջ հսկա­յա­կան եւ մե­ծար­ժէք ա­ւան­դի տէր ­Գա­րե­գին ­Լե­ւո­նեա­նի։

Share

Ընթերցել...

 

27 Սեպտեմբեր 1919.Առաջին անգամ ըլլալով՝ Հ.Յ.Դ. Ընդհանուր Ժողովը (9րդը) գումարուեցաւ Երեւանի մէջ

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երեքշաբթի, 27 Սեպտեմբեր 2016 09:43

alt Սեպ­տեմ­բե­րի 27ի օ­րը, 97 տա­րի ա­ռաջ, մէկ տա­րո­ւան կեանք ու­նե­ցող նո­րան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ, հան­դի­սա­ւո­րա­պէս բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան պատ­մա­կան Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վին։

Share

Ընթերցել...

 
 

Կոմիտաս Վարդապետ (Սողոմոն Սողոմոնեան, 1869-1935). Հայու սրտին եւ հոգիին անզուգական երաժշտութիւնը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Երկուշաբթի, 26 Սեպտեմբեր 2016 11:01

­ alt Սեպ­տեմ­բեր 26ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծնուն­դը իր հան­ճա­րեղ զա­ւակ­նե­րէն ա­մէ­նէն սրտա­մօ­տին` ­Հա­յու ­Հո­գին եր­գով ու ե­րաժշ­տու­թեամբ վեր­ծա­նած եւ աշ­խար­հով մէկ հնչե­ցու­ցած ան­զու­գա­կան, անկրկ­նե­լի՛ ­Կո­մի­տաս ­Վար­դա­պե­տին։

Share

Ընթերցել...

 
 

Նիկոլ Դուման (Նիկողայոս Տէր-Յովհաննիսեան, 1867-1914). Հայկական Յեղափոխութեան խստապահանջ հայդուկապետը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Ուրբաթ, 23 Սեպտեմբեր 2016 11:36

alt 1914ի այս օ­րը՝ ­Սեպ­տեմ­բեր 23ը, չա­րա­բաս­տիկ թո­ւա­կան մը ե­ղաւ հայ ժո­ղո­վուր­դին հա­մար։

Ինք­նին 1914ի աշ­նա­նա­մու­տը ամ­բողջ աշ­խար­հը տագ­նա­պեց­նող խառն, խռո­վա­լի եւ օր­հա­սա­կան ժա­մա­նա­կաշր­ջան մը դար­ձաւ։

Share

Ընթերցել...

 
 

Սայաթ -Նովա (1712-1795)Հանճարեղ աշուղն ու բանաստեղծը

ՏպելԷլ.փոստ

Դասաւորում - Յուշատետր

Հինգշաբթի, 22 Սեպտեմբեր 2016 11:55

alt «... ­Մեր վիթ­խա­րի ­Սա­յաթ-­Նո­վան մի հո­յա­կապ սի­րա­հար է, բռնո­ւած ու բռնկած սի­րոյ հրդե­հով, նրա լու­սի տակ էլ նկա­տում է աշ­խարհքն ու ի­րե­րը, զգում է, որ էր­ւում, վեր­ջա­նում է ին­քը, բայց մնում է ա­րի ու բա­րի, ան­չար ու ա­նա­չառ, վեհ ու վսեմ, որ­պէս աշ­

Share

Ընթերցել...

 
 

Page 1 of 244

We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Learn more...

"I accept"